Sunday, December 6, 2020

Soal Matematika Wajib SMA - Fungsi MEMAHAMI NOTASI, DOMAIN, RANGE, DAN GRAFIK SUATU FUNGSI

 


FUNGSI

---------------------------------------------------------------------------

MEMAHAMI NOTASI, DOMAIN, RANGE,

DAN GRAFIK SUATU FUNGSI

--------------------------------------------------------------------------

Contoh

Daerah Asal

Semua nilai x –2 memenuhi, sehingga daerah asalnya adalah {x : x –2, x ϵ R } atau x ϵ (–2, ).

 

Daerah Hasil

Semua nilai y –6 memenuhi, sehingga daerah hasilnya adalah {y : y –6, y ϵ R } atau yϵ(–6, ).

 

Daerah Asal

Semua nilai x, sehingga daerah asalnya adalah {x |xϵR } atau x ϵ R.

 

Daerah Hasil

Nilai y yang memenuhi adalah y 1 atau dengan kata lain, y tidak mungkin bernilai lebih dari satu, sehingga

daerah hasilnya adalah {y | y 1, y ϵ R } atau y ϵ (–, 1).

 

Daerah Asal

Semua nilai x memenuhi kecuali x = 2, sehingga daerah asalnya adalah {x | x ≠ 2, x ϵ R }.

 

Daerah Hasil

Semua nilai y memenuhi kecuali y = 1, sehingga daerah asalnya adalah {y | y 1, y ϵ R }.

 

 

Latihan 1

---------------------------------------------------------------------------

Tentukanlah daerah asal dan daerah hasil fungsi yang disajikan pada grafik berikut.

 

 

 

 

 

 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

 

 

 

Menentukan Domain dan range dari sebuah Fungsi

---------------------------------------------------------------------------

 

Contoh 1

--------------------------------------------------------------------------

Tentukan domain dan range dari x(x) = 2x

 

Jawab :

Bentuk 2x akan terdefinisi pada semua nilai x bilangan real,  jadi Df  = {x|x ϵ R}

 

Dan bentuk 2x akan bernilai positif untuk semua x bilangan real,

 

Jadi Rf = {y|y > 0, y ϵ R}

 

Untuk lebih jelasnya, perhatikan sketsa grafik dari f(x)=2x

Description: D:\download chrome\b7.png

 

 

 

Contoh 2

--------------------------------------------------------------------------

Tentukan Domain dan range untuk f(x) = x2 − 4x + 3

 

Jawab

Semua fungsi polinom terdefinisi di bilangan real, termasuk fungsi kuadrat.

 

jadi Df = {x|x ϵ R}

 

Sedangkan untuk mencari rangenya dari fungsi kuadrat, dengan cara

 

(i)    koefisien x2 adalah 1 > 0 , grafiknya terbuka ke atas, sehingga mempunyai nilai minimum

 

(ii)  

       

       

 

       

 

Jadi puncaknya (2,−1)

 

Jadi range dari fungsi f adalah Rf = {y|y ≥ −1, y ϵ R}

 

 

Untuk lebih jelasnya, perhatikan sketsa grafik dari

f(x) = x2 − 4x + 3

 

Description: D:\download chrome\b3.png

 

 

Contoh 3

--------------------------------------------------------------------------

Tentukan Domain dan range untuk g(x) =

 

Jawab :

Fungsi rasional (bentuk akar) akan terdefinisi jika dalam akar bernilai non negatif,

 

Jadi

x2 − 4x + 3 ≥ 0

(x − 3)(x − 1) ≥ 0

x = 3 atau x = 1

 

Description: D:\download chrome\b3b.png

 

Bandingkan dengan gambar di atas, grafik x2 − 4x + 3 ≥ 0 untuk interval 1 ≤ x ≤ 3 (contoh 2)

 

Description: D:\download chrome\b3.png

 

Dg = {x|x ≤ 1 atau x ≥ 3, x R}

 

Pada gambar di atas, x2 − 4x + 3  ≥ −1

maka

 

≥ 0

 

Rg = {y|y ≥ 0, y R}

 

 

 

Latihan 2

---------------------------------------------------------------------------

Tentukanlah daerah asal dan daerah hasil fungsi berikut.

a. f(x) = 2x + 3

b. f(x) = x2 – 2x – 8

c. f(x) = x2 –1    2 x 6

d. f(x) =

e. f(x) =

f. h(x) =

g. h(x) =

h. h(x) =

i. h(x) =

j. h(x) =

 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

 

Operasi Aljabar pada Fungsi

---------------------------------------------------------------------------

Jika f suatu fungsi dengan daerah asal Df dan g suatu fungsi dengan daerah asal Dg, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut.

 

1.   Jumlah f dan g ditulis f + g didefinisikan sebagai

      (f + g)(x) = f(x) + g(x)

      dengan daerah asal

      Df + g = Df Dg.

 

2.   Selisih f dan g ditulis f g didefinisikan sebagai

      (f g)(x) = f(x) – g(x)

      dengan daerah asal

      Df – g = Df Dg.

 

3.   Perkalian f dan g ditulis f × g didefinisikan sebagai

      (f × g)(x) = f(x) × g(x)

      dengan daerah asal Df × g = Df Dg.

 

4.   Pembagian f dan g ditulis  didefinisikan sebagai

     

      dengan daerah asal

      .

 

 

Contoh

--------------------------------------------------------------------------

Diketahui fungsi f(x) = x + 3 dan g(x)= x2 – 9. Tentukanlah fungsi-fungsi berikut dan tentukan pula daerah asalnya.

a)   (f + g)(x)

b)   (f g) (x)

c)   (f × g) (x)

d)   (x)

 

Jawab :

Daerah asal

fungsi f(x) = x + 3 adalah Df = {x | x R }

dan daerah asal

fungsi g(x) = x2 – 9 adalah Dg = {x | x R }.

 

a)      (f + g)(x) = f(x) + g(x)

         = (x + 3 ) + (x2  9)

         = x2 + x – 6

         Daerah asal fungsi (f + g)(x) adalah

         Df + g = Df Dg

         = {x | x R } {x | x R }

         = {x | x R }

 

 

 

 

b)      (f g)(x) = f(x) – g(x)

         = (x + 3) – (x2– 9)

         = –x2 + x + 12

        

         Daerah asal fungsi (f g)(x) adalah

         Df - g = Df Dg

         = {x | x R } {x | x R }

         = {x | x R }

 

c)      (f × g)(x) = f(x) × g(x)

         = (x + 3) × (x2 – 9)

         = x3 + 3x2 – 9x – 27

 

         Daerah asal fungsi (f × g)(x) adalah

         Df x g = Df Dg

         = {x | x R } {x | x R }

         = {x | x R }

 

d)     

 

                    

 

                    

 

                    

 

                         = Df Dg dan g(x) 0

               = {x | x R} {x | x R } dan x2 – 9 0}

               = {x | x R } dan (x + 3) (x – 3) 0}

               = {x | x R } dan x 3, x 3}

               = {x | x R, x ≠ –3, x 3}

 

 

 

Latihan 3

---------------------------------------------------------------------------

1.      Diketahui fungsi f(x) =  dan g(x)=  . Tentukanlah fungsi-fungsi berikut dan tentukan pula daerah asalnya.

         a)   (f + g)(x)

         b)   (f g) (x)

         c)   (f × g) (x)

         d)  (x)

 

2.      Diketahui f(x) = x2 – 3x + 2 dan g(x) = x – 1. Tentukan:

         a. (f + g)(x)                                 c. (f . g)(x)

         b. (f g)(x)                                d. (x)

 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Fungsi Komposisi

---------------------------------------------------------

 

Jika f dan g fungsi serta Rf Dg O, maka terdapat suatu fungsi h dari himpunan bagian Df ke himpunan bagian Rg yang disebut fungsi komposisi f dan g (ditulis gof) yang ditentukan dengan

 

h(x) = (gof)(x) = g(f(x))

 

daerah asal fungsi komposisi f dan g adalah

Dgof = {x Df | f(x) Dg }, dengan

Df = daerah asal (domain) fungsi f;

Dg = daerah asal (domain) fungsi g;

Rf = daerah hasil (range) fungsi f;

Rg = daerah hasil (range) fungsi g.

 

 

Contoh

--------------------------------------------------------------------------

Diketahui fungsi f: R R dengan f(x) = 2x + 1 dan fungsi g: R R dengan g(x) = x2 – 1.

(1)    Apakah fungsi komposisi (gof)(x)dan (fog)(x) terdefinisi?

(2)    Tentukanlah rumus fungsi komposisi (gof)(x) dan (fog)(x).

 

Jawab

f(x) = 2x + 1; g(x) = x2 – 1

 

Df ={x | x R } = ; Rf = {y | y R } = R

Dg ={x | x R } = ; Rg = {y | y R } = R

 

(1)    Untuk menentukan fungsi komposisi (gof)(x) dan (fog)(x) terdefinisi, maka dapat diketahui berdasarkan

         i.    Jika Rf Dg O, maka (gof)(x) terdefinisi.

               {y| y } {x| x } = = O karena Rf Dg O, maka (gof)(x) terdefinisi.

         ii.   Jika RgDf ≠ 0, maka (fg)(x) terdefinisi.

               {y| y } {x | x } = = ≠ O karena RgDf O, maka (fog)(x) terdefinisi.

 

(2)    Rumus fungsi komposisi (gof)(x)dan (fog)(x) ditentukan dengan

         i.    (gof)(x) = g(f(x))

               = g(2x + 1)

               = (2x + 1)2 –1

               = (4x2 + 4x + 1) – 1

               = 4x2 + 4x

 

         ii.   (fog)(x) = f(g(x))

               = f(x2 – 1)

               = 2(x2 – 1) + 1

               = 2x2 – 2 + 1

               = 2x2 –1

Dengan demikian diperoleh

(gof)(x) = 4x2 + 4x dan

(fog)(x) = 2x2 – 1.

 

Latihan 4

---------------------------------------------------------------------------

1.      Diketahui fungsi f: R R dengan f(x) = x2 – 4x + 2 dan fungsi g: R R dengan g(x) = 3x – 7. Tentukanlah

         a) (gof)(x)

         b) (fog)(x)

         c) (gof)(5)

         d) (fog) (10)

 

2.      Diketahui f : R R; g : R R dengan f(x) = 2x2 + 1 dan g(x) = x + 2. Tentukan:

         a. (gof)(x)                                   c. (gof)(1)

         b. (fog)(x)                   d. (fog)(–2)

 

 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Contoh

--------------------------------------------------------------------------

Diketahui fungsi komposisi (gof) (x) = 18x2 + 24x + 2 dan fungsi g(x) = 2x2 – 6.

Tentukanlah rumus untuk fungsi berikut.

a) Fungsi f(x)

b) Fungsi komposisi (fog)(x)

 

Jawab

(gof) (x) = 18x2 + 24x + 2; g(x) = 2x2 – 6

 

a)      Menentukan fungsi f(x)

 

         (gof) (x) = g(f(x)) = 18x2 + 24x + 2

 

         2 × f(x)2 – 6 = 18x2 + 24x + 2

 

         2 × f(x)2 = 18x2 + 24x + 2 + 6

 

         2 × f(x)2 = 18x2 + 24x + 8

 

         f(x)2 =

         f(x)2 = 9x2 + 12x + 4

         f(x) = ±

         f(x) = ± (3x + 2)

 

Jadi, ada dua fungsi f yang mungkin,

yaitu f(x) = 3x + 2 dan f(x) = –3x – 2.

 

b)      Menentukan fungsi komposisi (fog)(x)

         i.    Untuk f(x) = 3x + 2

               (fog)(x) = f(g(x))

               = 3 × g(x) + 2, karena f(x) = 3x + 2

               = 3 × (2x2 – 6) + 2

               = 6x2 – 18 + 2

               = 6x2 – 16

               Jadi, fungsi komposisi (fog)(x) = 6x2 – 16

 

         ii.   f(x) = –3x – 2

               (fog)(x) = f(g(x))

               = –3 × g(x) – 2, karena f(x) = –3x – 2

               = –3 × (2x2 – 6) – 2

               = –6x2 + 18 – 2

               = –6x2 + 16

               Jadi, fungsi komposisi (fog)(x) = -6x2 + 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 5

---------------------------------------------------------------------------

1.    Jika f(x) = 2x – 3 dan g ° f(x) = 2x + 1 maka g(x) = ....

 

2.    Diketahui (gof)(x) = 4x2 + 4x dan g(x) = x2 - 1. Tentukanlah nilai f(x – 2).

 

 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Sifat-Sifat Operasi Fungsi Komposisi

---------------------------------------------------------------------------

Diketahui f, g, dan h suatu fungsi. Jika RhDg O; RgohDf O; RgDf O; RhDfog O, maka pada operasi komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif, yaitu

 

fo(goh) = (fog)oh

 

---------------------------------------------------------------------------Diketahui f suatu fungsi dan I merupakan fungsi identitas. Jika RIDf O, maka terdapat sebuah fungsi identitas, yaitu I(x) = x, sehingga berlaku sifat identitas, yaitu

foI = Iof = f

 

---------------------------------------------------------------------------

Contoh

---------------------

Diketahui fungsi f: R R dengan f(x) = 2x – 1, fungsi g: R R dengan g(x) = 4x + 5, dan fungsi h: R R dengan h(x) = 2x – 3.

a)      Tentukanlah rumus fungsi komposisi go(foh) dan (gof)o h.

b)    Apakah go(foh) = (gof)oh. Coba selidiki.

 

Jawab

--------------------

a)      Rumus fungsi komposisi (go(foh))(x) dan ((gof)oh)(x)

         i)    Misalkan k(x) = (foh)(x)

               k(x)   = f(h(x)) = 2h(x) – 1

                        = 2(2x – 3) – 1

                        = 4x – 6 – 1

                       = 4x – 7

 

               (go(foh)(x))       = (gok)(x)

                                         = g(k(x))

                                         = 4(k(x)) + 5

                                         = 4(4x – 7) + 5

                                         = 16x – 28 +5

                                         = 16x – 23

 

               Jadi, fungsi komposisi (go(foh)(x)) = 16x – 23

 

ii)    Misalkan l(x) = (gof)(x)

l(x)          = g(f(x)) = 4(f(x)) + 5

= 4(2x – 1) + 5

= 8x – 4 + 5

= 8x + 1

 

 

 

 

 

 

 

((gof)oh)(x)           = (loh)(x)

= l(h(x))

= 8(h(x)) + 1

= 8(2x – 3) + 1

= 16x – 24 + 1

= 16x – 23

 

               Jadi, rumus fungsi komposisi

               ((gof)oh)(x) = 16x – 23.

 

b)    Dari butir (a), diperoleh nilai

        (go(foh)(x)) = 16x – 23 dan ((gof)oh)(x) = 16x – 23

 

Berdasarkan nilai-nilai ini disimpulkan bahwa

(go(foh)(x)) = ((gof)oh)(x) = 16x – 23

       

Latihan 6

---------------------------------------------------------------------------

 

1.      Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin I yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi, dan tahap kedua menggunakan mesin II yang menghasilkan bahan kertas. Dalam produksinya mesin I menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi

         f(x) = 6x – 10 dan mesin II mengikuti fungsi

         g(x) = x2 + 12, x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton.

         a)   Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 50 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? (Kertas dalam satuan ton).

         b) Jika bahan setengah jadi untuk kertas yang dihasilkan oleh mesin I sebesar 110 ton, berapa tonkah kayu yang sudah terpakai? Berapa banyak kertas yang dihasilkan?

 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

2.      Diketahui fungsi f(x) = , x 0 dan g(x) =  Tentukan rumus fungsi berikut apabila terdefinisi dan tentukan daerah asal dan daerah hasilnya.

         a)   (f + g)(x)

         b)   (f g) (x)

         c)   (f × g) (x)

         d)  (x)

 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

 

3.   Misalkan f fungsi yang memenuhi

       = 2x untuk setiap x 0.

      Tentukanlah nilai f(2).

 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

 

5.      Jika f(xy) = f(x + y) dan f(7) = 7. Tentukanlah nilai f(49).

 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

 

6.      Diketahui fungsi f dan g dinyatakan dalam pasangan terurut

         f = {(1,5), (2,6), (3,–1), (4,8)}

         g = {(2,–1), (1,2), (5,3), (6,7)}

         Tentukanlah

         a) gof

          b) fog

 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

 

 

 

7.    Jika f fungsi yang memenuhi persamaan f(1) = 4 dan f(x+1) = 2 f(x).

        Tentukanlah f(2014).

 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

 

8.    Jika f(x) =  dan x2 1, buktikanlah bahwa

        f(–x) =

 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

...................................................................................... 

No comments:

Post a Comment

Produk Kemitraan Bimbel

Bimbel Aqila Course membuka Kemitraan yang mendukung Modul Bimbel, Software Admin dan Aplikasi Android.

Modul dan SOP Bimbel

 • Dikirim dalam bentuk Flashdisk karena dari pengalaman 80% mitra mengalami masalah saat download
 • SOP meliputi file blangko-blangko, banner dan brosur.
 • Calistung
 • Modul SD KTSP Kelas 1 s.d. 6 Mapel MAT, IPA, IPS, PKn
 • Modul SD K13 Lengkap Kelas 1 s.d. 6
 • Skill count 12 jilid
 • English SKill 8 jilid
 • Paket UASBN SD
 • Modul SMP KTSP Kelas 7, 8, 9 Mapel MAT, IPA, ING
 • Modul SMP K13 kelas 7, 8, 9 Mapel MAT, IPA, ING
 • Paket UN SMP Mapel MAT, IPA, ING, IND
 • SMA KTSP Mapel Mat IPA, Fis, Kim, Ing, Eko
 • SMA K13 Mapel Mat Wajib, Fisika dan Kimia
 • SBMPTN Skolastik, Saintek dan Soshum

 

Software Administrasi Bimbel

 • Software web Based artinya dibuka dengan Google Chrome dan butuh Internet.
 • Admin buka di Laptop, Siswa dan Tutor buka di Aplikasi Android - data tersingkronisasi.
 • Fungsi utama menyimpan data siswa, data tutor, Jadwal, Pembayaran, Keuangan, Penggajian, Nilai dan Absensi.

 

Aplikasi Android memakai Nama Bimbel Anda sendiri 

 • Aplikasi ini dapat sebagai media Promo bimbel dan dapat digunakan sebagai Pendaftaran Online.
 • Konsepnya Admin membuka dengan Laptop, Siswa dan Tutor buka di HP dengan Aplikasi Android.
 • Siswa dan Tutor dapat mengakses Kehadiran, Pembayaran, Jadwal dan Materi Belajar Bimbel.
 • Anda bisa memesan Aplikasi ini apabila telah memiliki Logo, Nama Bimbel dan Alamat Bimbel yang fix.

 

Pengalaman Kami 

Beberapa Video Pengalaman Kami dalam mendirikan Bimbel dapat dilihat di PlayList berikut :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNYE6uj1u6t_RvyZ-P1lXygYqMFqRnsJn

 

Harga Produk Kemitraan Bimbel 

 • Modul Rp 700 ribu
 • Software admin Rp 300 ribu
 • Aplikasi Android Nama Bimbel sendiri Rp 1 juta

 

Tips

 • Untuk Anda yang baru memulai bisa mengambil Modul dan software nya saja
 • 700 rb + 300 rb = Rp 1 juta.

 

Biaya berjalan

 • hanya berlaku bagi Anda yang membeli software admin yaitu Rp 100 ribu per tahun dimulai tahun kedua.
 • Update Modul Rp 2.500 / file (optional)

 

Hubungi Kami https://api.whatsapp.com/send?phone=6281391005464

 

 

Analisa Bakat dengan Sidik Jari - Online

Download Aplikasinya Klik Disini

Harga Rp 100K/analisa

Kirimkan :

 • Foto 10 Ujung jari (Sidik Jari Nampak Jelas yaa).
 • Foto 2 Telapak Tangan Kanan.

 

Silahkan Lihat Video Berikut cara Foto dan Pengiriman Data
https://youtu.be/IsasZAQRYoo

 

Manfaat Analisa :

 • Mengetahui IQ dan EQ Bawaan untuk menyesuaikan kecepatan belajar.
 • Mengetahui Keseimbangan Otak Kiri dan Kanan dimana hal ini akan mempengaruhi Gaya Kerja, Cara Berfikir, Tingkah laku dan Posisi Kerja.
 • Mengetahui Bakat Alami, Kecerdasan Majemuk, Sifat Bawaan untuk selanjutnya bisa dikembangkan dan Mengantisipasi Kelemahan.
 • Memperkirakan Jurusan Pendidikan yang cocok.
 • Memperkirakan Posisi Kerja yang lebih relevan.
 • Memperkirakan Pekerjaan yang dengan Kemungkinan Sukses lebih banyak.
 • Mengetahui Kemampuan yang Paling menonjol yang ada pada diri Anda.

 

Hasil Analisa

Hasil Analisa Dalam bentuk PDF 13 Halaman dikirim langsung melalui WhatsApp.

Contoh Hasil Analisa 

 

Info Lebih Lanjut


Aqila Daring Bimbel

Bimbel Aqila Course membuka Kelas Daring yang dapat diikuti dimanapun Anda berada.

 

Kelebihan

 • Menggunakan Aplikasi khusus buatan Kami sendiri sehingga Live Streaming (kegiatan Les) hanya membutuhkan Data Internet sebesar ±150 MB / jam
 • Biaya Les Relatif Murah dan Flat untuk seluruh Indonesia dan sekitarnya.
 • Bukan Video namun Live Streaming jadi Siswa dapat berinteraksi dengan Tutor secara langsung.
 • Untuk Kelas Privat bisa menentukan Jadwal sendiri
 • Les Privat dilakukan seperti halnya Video Call biasa dengan tambahan chat untuk pesan dan Gambar. Satu Tutor satu Siswa sehingga kegiatan les lebih kondusif dan efisien.
 • Untuk Les kolompok, Tutor melakukan Live Streaming. Siswa bertanya di ruang chat yang tersedia. Siswa bisa mendengar dan melihat siswa namun Tutor tidak bisa melihat siswa.
 • Les Daring ini telah berjalan sejak Juni 2020 dan sudah menjangkau sampai negara tetangga.

 

Biaya Les Daring

 • Biaya Les Privat per sesi  SD Rp 30.000 | SMP Rp 35.000 | SMA Rp 50.000 | SBMPTN Rp 55.000
 • Kelompok per bulan SD Rp 100.000 | SMP Rp 115.000 | SMA Rp 156.000

 

Pendaftaran

 • Ketik Aqila Daring Bimbel di PlayStore
 • Isi data Pendaftaran
 • Info lebih Lanjut WhatsApp ke 085640451319

 

Link Aplikasi

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aqila.aqiladaring

 

Bimbel Aqila Course

Tanjunganom Banjarnegoro Mertoyudan Magelang Jawa Tengah
Hubungi Kami https://api.whatsapp.com/send?phone=6285640451319

 


Aplikasi Lomba dan Share Konten Belajar

Fungsi untuk Bimbel

 • Media Penjualan Konten Belajar seperti Modul, Video dan Latihan Soal.
 • Manajemen Pembayaran Bulanan untuk menikmati Konten
 • Event Lomba baik diadakan secara terpisah maupun di satu lokasi.
 • Share link Belajar Daring sesuai Kelasnya sehingga lebih tepat dan cepat (Streaming menggunakan aplikasi eksternal seperti zoom, google meet dll).

 

Fungsi untuk Sekolah

 • Manajemen Pungasan Guru dan Penilaian untuk kegiatan sekolah
 • Manajeman share Link live Teaching agar lebih tepat sasaran (Streaming menggunakan aplikasi eksternal seperti zoom, google meet dll).
 • Share Konten Video, Materi dan Latihan Soal.

 

Catatan
Saat pembelian Konten Aplikasi masih Kosong jadi perlu ditambahkan sendiri.

 

Untuk Siapakah Aplikasi ini ?

 • Anda yang suka membuat Konten belajar seperti video, Modul dan Soal yang berniat menjualnya secara online.
 • Anda yang sering mengadakan Lomba secara Massal, dengan Aplikasi ini Anda bisa berhemat Biaya Fotocopy, Pengawas dan Korektor.
 • Guru yang ingin mempermudah kegiatan Pemberian Tugas secara online dan mempermudah penilaian.
 • Sekolah yang ingin mengembangkan Kegiatan Belajar Mandiri.
 • Bimbel yang ingin mengembangkan diri ke arah Les Daring.

 

Contoh Aplikasi

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aqila.belajarmandiri

Login jadi Admin dengan HP 0123456789 Password 1234

 

Video Keterangan
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNYE6uj1u6t_au4OygFpFAQhDtn1s6Ntc


Harga 

 • Aplikasi dengan Nama Bimbel/Sekolah Anda sendiri Rp 1,5 juta
 • Biaya berjalan (database) Rp 10 per View

 

Hubungi Kami https://api.whatsapp.com/send?phone=6281391005464

 

 

Jasa Pembuatan

Aplikasi Toko Online dengan Nama Usaha Anda Sendiri

Jasa Pembuatan Aplikasi Android untuk Usaha Penjualan (Toko) dimana Aplikasi Tersebut dibuat dengan Nama Usaha Anda Sendiri dan tentu saja muncul di pencarian PlayStore.
Hal ini akan memberikan Warna Baru untuk Usaha Anda dan tentu saja akan menambah kepercayaan Pelanggan.

 

Fungsi secara Umum

 • Katalog Produk yang menampilkan seluruh Produk/Dagangan Anda.
 • Lebih mudah untuk di-share dengan hanya satu Link aja, dan seluruh Produk sudah include di dalamnya.
 • Broadcast ke seluruh pengguna dalam bentuk notifikasi dimana Pelanggan tidak merasa terganggu namun informasi tersampaikan.
 • Catatan Transaksi lengkap dengan status pembayaran dan status pengiriman sehingga lebih mudah memantau Kondisi Penjualan.
 • Penjelasan Produk bisa lebih detil dilengkapi dengan Foto, Video dan Teks auto Link.
 • Cetak Nota Pembelian dan Nota antar Barang.
 • Chat ke Administrasi dari Pelanggan sebagai Pusat Informasi.
 • Tombol WhatsApp yang langsung mengarah ke WhatsApp Anda.
 • Profil Usaha lengkap dengan Link Medsos yang terkait.


Apa yang berbeda ?

 • Memakai Nama Usaha Sendiri sehingga Anda tidak perlu ragu dalam memarketingkan Aplikasi tersebut.
 • Multi admin, Aplikasi dapat dibuka oleh banyak Administrator sehingga memberikan peluang membagi pekerjaan.
 • Fungsi berita dapat digunakan sebagai Informasi Produk baru, Aktifitas atau Promo Toko Anda.
 • Notifikasi akan langsung dikirim secara otomatis ke Seluruh Pelanggan ketika Anda menginput Berita,
 • Pengumuman dan Produk Baru. Hal baru seperti ini selalu disukai Masyarakat.
 • Ukuran Aplikasi relatif kecil hanya 10 mb, jadi Calon pelanggan tidak ragu untuk meng-install.
 • Fungsi Hadiah untuk Meningkatkan Jumlah Install.
 • Kategori Produk untuk memudahkan pencarian oleh Pelanggan.
 • Foto Slider depan sebagai Media Promosi Utama.


Kelemahan

 • Katalog Produk akan efektif apabila kurang dari 500 item, sebenarnya bisa lebih dari 10 ribu namun produk akan sulit ditemukan karena fungsi pencarian hanya untuk 3 kata kunci.
 • Pada Tahap awal relatif sulit untuk membuat calon pelanggan meng-install Aplikasi. Hal ini bisa dirangsang dengan Hadiah atau dengan memberikan diskon lebih ketika membeli melalui Aplikasi.

 

Silahkan coba Aplikasi Sample-nya
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aqila.eshopsample

Buka menu, pilih Login untuk mencoba menambah produk dan mencoba fungsi-fungsinya

Isi Nomor HP 0123456789 Password 1234

 

Biaya Pembuatan

 • Harga Rp 4 juta
 • sudah termasuk Upload di PlayStore
 • Mohon Persiapkan Logo, Nama Usaha, HP Pemilik, HP pusat Informasi.

Biaya Berjalan
Aplikasi ini Online artinya bisa berjalan karena ada dukungan Server. Untuk itu ada biaya Rp 10 per Aplikasi dibuka.

Custom Fungsi Tambahan
Ada Biaya Tambahan apabila Anda menghendaki Penambahan Fungsi (Menu) sebesar Rp 3 jt per Fungsi.

Update ke Versi Terbaru
Kedepedannya Aplikasi akan mengalami Penambahan Fungsi dan perbaikan-perbaikan UI.
Untuk mendapatkan ke Versi Terbaru, ada Biaya Update sebesar Rp 300 rb karena Perubahan data dan Script membutuhkan waktu cukup lama.

Pemesanan WhatApps ke https://api.whatsapp.com/send?phone=6281391005464